MISSIE WESTERVELD

Het is geen geheim dat kerken in Nederland krimpen. Ook in onze regio zien we grijze hoofden, en soms ook lege plekken. Dat geeft voor veel mensen zorg: is er over 10, 20 of 50 jaar nog een kerk in onze dorpen? Waar kunnen mensen heen met hun vragen? Waar blijft het goede nieuws van Jezus klinken?

Wat gaan we doen?

Afgelopen jaar hebben leden van de diverse kerken in Westerveld de handen ineengeslagen om deze vragen een plek te geven. Zij hebben een projectgroep gevormd onder de naam ‘Missie Westerveld’. Deze groep gaat de komende jaren drie dingen doen:

  1. Verkennen: Mogelijkheden voor duurzaam kerk-zijn in kaart brengen. Concreet betekent dit, dat er een onderzoeksrapport wordt geschreven over de missionair-diaconale staat van de kerken in Westerveld, met aanbevelingen voor de kerkenraden en de burgerlijke overheid;
  2. Pionieren: Activiteiten organiseren voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een regionale Alpha cursus, maaltijd/gespreksgroepen, een rondreizend kerkje dat de brinken van de dorpen bezoekt, etc.
  3. Toerusten: Concreet betekent dit, dat we de leden en kerkenraden van de kerkelijke gemeentes in Westerveld, actief betrekken bij het project. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lezingen, gespreksavonden etc. over missionair werk en de toekomst van de kerk.

Wie gaat dat organiseren?

Voor dit project is subsidie gekregen van de IZB, een organisatie in de PKN die nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt. Concreet betekent dit, dat ds. Mark de Jager de komende 3 jaar voor 30% als ‘missionair predikant’ mag werken om de kerken in Westerveld te ondersteunen. Daarnaast blijft Mark werkzaam als predikant van de Brug-Es Kerk in Dwingeloo.

In het team van Missie Westerveld zitten acht vertegenwoordigers van verschillende kerken in de regio. Vanuit de Kruiskerk is dat Nico de Vries. Het is mooi om te zien, dat ondanks verschillen tussen dorpen en kerken, we samen mogen werken met één doel, één roeping, en één geloof.

Wat kan ik bijdragen?

Missie Westerveld is afhankelijk van giften. Naast financiële ondersteuning die door de IZB wordt geboden, zal er de komende drie jaar €10.000 per jaar worden geworven, bij particulieren en fondsen.

Wilt u een financiële bijdrage leveren? Dat kan u kunt uw gift overmaken aan NL87 RABO 0315 5552 03 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dwingeloo. Vermeld bij deze gift ‘Missie Westerveld’.

Wil je op de hoogte blijven van het werk van Missie Westerveld? Dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief die per email wordt verstuurd. Ga daarvoor naar F deze link: http://eepurl.com/iiYoH1.

Als je vragen hebt over het project, een goed idee voor een activiteit, of op een andere manier betrokken wilt zijn, spreek dan gerust Nico aan. Contact opnemen met ds. Mark de Jager kan ook via predikant@brugeskerk.nl of 06-27655799. Wij hopen en bidden dat het project mag bijdragen aan een hoopvolle, realistische en duurzame toekomst voor de kerken in Westerveld