Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 7 leden waarvan er 2 ouderling-kerkrentmeester zijn en de voorzitter een ouderling-kerkrentmeester is en deel uit maakt van het moderamen.

Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van het traktement (salaris) van de predikant.

Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die koffie schenken na de kerkdiensten, anderen voeren diverse klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Deze opsomming is overigens niet volledig, want rondom het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig.

Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo wordt elk jaar de actie “Kerkbalans” gehouden onder de gemeenteleden. Verder zorgt het college van kerkrentmeesters voor het maken van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

Voor vragen, opmerkingen enz. kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CvK via het e-mailadres: cvk@kruiskerkdiever.nl. Op dat e-mailadres kunt u ook verzoeken om telefonisch contact op te nemen.