Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde kerk Diever
RSIN nummer: 002641793
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Diever
RSIN nummer: 824118522
Website adres: www.kuiskerdiever.nl
E-mail: kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl
Adres: Kruisstraat 1A
Postcode: 7981 AR
Plaats: Diever
Postadres: Hoofdstraat 16
Postcode: 7981 AA
Plaats: Diever

De Gereformeerde kerk te Diever is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Diever.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Als u lid bent van de Gereformeerde kerk Diever, zijn uw gegevens opgenomen in onze ledenadministratie en het doopregister en het register van belijdende leden.  Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

Ook de gegevens van het abonnement op het kerkblad Samenspraak zijn vastgelegd in de ledenadministratie.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de ‘Model Privacyverklaring'(*). Deze regeling is opgesteld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nadat een samenwerkingsverband van diverse kerken (waaronder de PKN) overleg heeft gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten en verplichtingen die voor kerkgenootschappen voortvloeien uit de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving. Voor meer informatie kunt u www.pkn.nl/privacy raadplegen

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM-database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA-richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Privacy rechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl

Diever | 19 juli 2018

*) Deze Model Verklaring kent een aantal variabelen. Deze is aangepast. bekijk hier onze Privacystatement.