HOE ZIET EEN OPWEKKING ERUIT?

In de afgelopen weken zijn er berichten gekomen uit Ashbury, een stad in Amerika. Op de Theologische Universiteit in deze stad, is een normale kerkdienst niet meer gestopt. Dit is voor Ashbury niet nieuw. Op deze plek zijn meerdere opwekkingen geweest, (1905, 1908, 1921, 1950, 1958, 1970, 1992 en 2006). Nu kun je veel vragen stellen bij deze gebeurtenis. Sommigen doen het af als een hype, een opvlieging. Anderen stellen helemaal geen vragen maar gaan mee met alles wat op een opwekking lijkt. Ik las een bericht van iemand die er zelf is geweest. Deze persoon zei de volgende dingen over Ashbury:

  1. Jezus stond centraal. Het ging niet om de status of titels van mensen. Er werden geen andere dingen dan Jezus aangeprezen.
  2. Het Evangelie van Jezus werd verkondigd: We werden opgeroepen om ons te bekeren van alles wat niet goed is. De oproep was om in Jezus te geloven en Hem te vertrouwen. Om onze behoefte aan Hem te belijden. Om Hem boven alles te zoeken. Om ons geloof in Hem te stellen. Om ons leven aan Jezus over te geven. Om God toe te staan ons te heiligen. Om heiligheid te zoeken en om reiniging te ontvangen.
  3. De Heilige Geest kreeg alle ruimte en tegelijk was er een duidelijke orde in de samenkomst.
  4. Mensen waren hongerig, klaar en gepassioneerd om Jezus te aanbidden. Er was en honger naar Jezus.

Als een opwekking of een bijzonder moment, kerkdienst, conferentie enz. van God komt, dan kun je verwachten dat Jezus centraal staat. De Heilige Geest doet dat namelijk: Jezus in het midden (terug) zetten. Het probleem is echter dat mensen makkelijk overschakelen van Jezus naar wat Jezus geeft en te bieden heeft. Met andere woorden: de gaven kunnen belangrijker worden dan de Gever. Dan lijkt het nog steeds over Jezus te gaan, maar als je goed luistert gaat het over wat jij aan Hem hebt. En dat betekent dat niet meer Jezus maar jij en jouw behoeften centraal staan.

Christusbewustzijn

De satan zal in het jasje van de Heilige Geest proberen te kruipen zoals een wolf dat met een schaap doet. Over liefde bijvoorbeeld zal hij heel hoog spreken. Dat Jezus in ons moet wonen, ook daar heeft de satan geen probleem mee. In New Age is ‘Christus’ niet zozeer een naam, maar iets dat jij ook kunt bereiken. ‘Christus’ wordt in de New Age gezien als een vorm van bewustzijn die ook door Jezus werd bereikt. Jezus kwam op aarde en doorliep een aantal fasen, met als belangrijkste punten dood, opstanding en hemelvaart. Hij kreeg daardoor nieuwe inzichten, Hij kreeg ‘verlichting’. De Bijbel zegt dat Jezus terug zal komen op de wolken. New Agers geloven ook in de wederkomst van Jezus, maar op een andere manier, niet (alleen maar) letterlijk. De wederkomst van Jezus wordt door New Agers gezien als de definitieve openbaring van de goddelijkheid van de mens. De wederkomst van Jezus gebeurt als mensen een ‘Christus’ worden. Jezus komt dus ‘terug’ in mensen die worden zoals Hij. En dat gebeurt als mensen dezelfde ‘verlichting’ bereiken als Jezus, dus het moment dat ze inzien dat ze Gods zonen en dochters zijn. Als je goed oplet staat dus Jezus niet meer in het midden, maar verschuift alle aandacht naar de mens en naar wat wij moeten gaan inzien en leren te doen.

New Age leraar Michael Mirdad legt het als volgt uit: ‘Het ultieme doel is Christusbewustzijn. Wij respecteren Jezus omdat hij de klus geklaard heeft. Maar Jezus zei: ‘alles dat ik deed zullen júllie doen, en méér.’ [Dat klopt, Zie Joh. 14:12, bw] Dus ‘Ik bereikte Christusbewustzijn, maar jullie ook! Mijn komst hier wordt de eerste komst van Christus genoemd, die van jullie ‘de wederkomst.’ Het is niet zoiets als ‘Míjn terugkomst.’ Wanneer zal de wederkomst zijn? [..] Nou, de wederkomst zal zijn dat Jezus komt om te vieren dat wij ons geestelijk ontwaken hebben doorgemaakt. Dáár gaat het allemaal om: niet om ons te fiksen, om ons ‘christelijk’ te maken. ‘Waarom deed Hij dat de eerste keer dan niet?’ ‘Oh, Hij was een wezen met beperkingen.’ Nee, Hij kon álles doen! [Jezus zei] ‘Ik liet jullie zien hoe je het moest doen, maar nu is het aan jullie.’

Als u dit bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. In de kerk komen we deze leer ook tegen. Er wordt dan gewezen op Romeinen 8.19 waar staat: ‘Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God.’ Kerkleider Bill Hamon zegt hierover: ‘deze Zonen zullen gelijk zijn aan Jezus Christus: onsterfelijk, zondeloos, volmaakte zonen die deelhebben aan de goddelijke natuur. Ze zullen elk recht hebben om goden te worden genoemd en ze zúllen goden worden genoemd.’ De gedachte hier is dus dat christenen moeten gaan ontdekken dat ze Gods zonen en dochters zijn en dat door hen Jezus Christus zichtbaar wordt op aarde. De Bijbel zegt inderdaad dat wij God moeten navolgen (Ef. 5:1) en dat Hij in ons is en door ons wil werken. Dat staat op veel plekken. Maar heel subtiel wordt in deze leer de aandacht weggehaald bij Jezus. Het gaat nu over ons mensen en over het inzicht of de wijsheid die wij moeten leren omarmen. Over zonde en verlossing en vergeving en genade gaat het niet meer of slechts zijdelings. Jezus is geen offer meer maar voorbeeld.

Peter Overduin is coach en spreker in christelijke kerken. Op zijn Twitteraccount draagt hij uit: ‘verander de wereld door je ware zelf te zijn!’ De waarheid hierin is, dat als wij onze identiteit in Christus kennen, inderdaad vruchtbaar kunnen zijn in de wereld. Net als New Age gelovigen, gelooft ook Overduin dat niet alleen Jezus, maar ook mensen het in zich hebben om als eniggeboren Zoon van God of Christus openbaar te worden. ‘Christus is de eniggeboren Zoon van God, het Licht der wereld, de ene nieuwe mens, de ware identiteit van ieder mens. Wij zijn allemaal Christus-mensen. Ieder mens heeft het in zich om als de ene nieuwe mens, de eniggeboren Zoon van God, als Christus, het Licht der wereld, openbaar te worden.’Overduin gelooft niet in de wederkomst van Christus als het moment waarop Jezus fysiek zal terugkeren om te oordelen. Overduin ziet ‘de wederkomst van Jezus’ gebeuren als christenen laten zien dat ze zoon/dochter van God zijn (en dat kan bijv. heel goed door wonderen en tekenen want die deed Jezus ook). Hoe kijkt Overduin naar Jezus die door Johannes het ‘Lam van God’ genoemd wordt ‘dat de zonden van de wereld wegneemt (Joh. 1:29)’? Op zijn website zegt Overduin ronduit: ‘God verlangt geen (zond)offers om ons genadig te kunnen zijn en zeker geen mensoffer.’ Dit is een rechtstreekse ontkenning van de betekenis van Jezus’ kruisdood. Vervolgens komen een aantal ‘bewijsteksten’ die goed klinken maar niet kloppen bij zijn bewering. Ondertussen laat Overduin dus wel zien dat hij niks moet hebben van Jezus als offer voor onze zonden en genezing. Het gaat om ons en dat wij ons bewust moeten worden van de kracht die we eigenlijk al hebben.

New Age leidsvrouw Alice Bailey stelde zich als doel om de christelijke kerk te laten dienen als een middel waardoor de wereld tot verlichting (bereiken van Christusbewustzijn) zou kunnen komen. Hoe?

Onder meer door christelijke doctrines een occulte inhoud toe te kennen, en deze hervormde doctrines ‘nieuwe wijn in nieuwe zakken’, door de kerk te onderwijzen. Dit is wat we zien gebeuren.

! Ken je Bijbel dus, en ga niet zomaar in dingen mee, ook al   klinken ze goed.

Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd.          Psalm 44:24

 Zie, de Bewaarder van Israël  zal niet sluimeren of slapen.                                                                                         Psalm 121:4

Als tiener voelde ik me aangetrokken tot het Oude Testament. Ik had al jong door, dat de wereld soms heel duister is en ruw. Die duisternis en ruwheid kwam ik ook tegen in de verhalen van Israël. De Bijbel is een eerlijk boek. Als reclame voor God is het niet zo geschikt, maar het is zo’n herkenbaar boek. Neem nou David. Zijn Psalmen zijn niet gecanceld, terwijl hij toch wel een paar vreselijke dingen heeft uitgehaald. Zeggen de namen Bathseba en Uria je iets? En zo zijn er meer ongemakkelijke stukken en feiten, bijvoorbeeld dat het Bijbelboek Esther de naam van God niet eens noemt. Dit en andere dingen zorgt voor vragen. Ik ben hier daar dankbaar voor, want zo is het leven ook. Daar zitten ook ongemakkelijke stukken en feiten en veel vragen in. En toch wil God van dit leven deel uitmaken. Uw en mijn leven.

Een gekke tegenstelling zit in Psalm 44 en 121. Psalm 121 is bekend bij veel christenen en geliefd ook. Daar is een goede reden voor: het is een bemoedigende psalm. Wij hoeven onze hulp niet te verwachten van verre goden. In Davids tijd (en nu nog, ga maar eens naar het buitenland) werden de goden geacht ver weg te wonen: op bergtoppen. De zon en de maan waren zelf god en godin. Hoog en droog en onbereikbaar voor gewone stervelingen. Dat is een recept voor angst: een hogere macht die alleen op moeilijke voorwaarden  je wil helpen en die je toch maar tevreden moet houden. Psalm 121 zet daar iets radicaal anders tegenover: Wij kunnen altijd terecht bij God de Schepper van bergen, zon en maan. Hij waakt over ons en slaapt nooit. En Hij is goed. Iemand zei eens: “Als je ’s nachts wakker ligt van zorgen: vertel ze maar aan God. Hij is toch wakker.”

Maar hoe zit het dan met Psalm 44? Daarin wordt God opgeroepen om wakker te worden. Zou Hij dan toch even zijn weggedommeld? Als je de hele Psalm 44 leest, dan zie je dat het eerder de mens is die in slaap is gevallen. Israël heeft God verlaten. Deze Psalm beschrijft het moment dat ze erkennen dat dit allerlei negatieve gevolgen heeft. Nu worden ze wakker. Vandaar dat ze zeggen ‘Verstoot ons niet’. C.S. Lewis zei het al: „God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden”. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.”

Wij leven in een Westerse wereld waarin problemen opgelost moeten worden en waarin gebrokenheid verborgen moet blijven. Smile, want je staat zo op social media. Lijden is dan een hoofdpijndossier. Als het goed is, is de kerk een plek waar je mag leven met onopgeloste vragen en toch zeggen dat het in Jezus’ Naam goedkomt.

Job is zo iemand die veel leed. Veel vragen had. En Jezus kende hij niet want hij leefde ver voor Zijn tijd. En toch wist Job, dat het lijden niet alles is. Job zei ooit: ‘Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ja, ik zal Hem zelf zien, niet iemand anders, met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar!’ (Job. 19: 25 – 27 HTB).

Als je lijden meemaakt, en je wordt ruw wakker geschud, ga dan naar God. Een eenvoudig gebed is genoeg. Pak een Bijbel erbij.

F Kijk eens op www.jezus.nl. Want bij alle vragen, heb je altijd de mogelijkheid om gewoon als een kind, simpel te vertrouwen op God. Hij weet alles, en Hij is te vertrouwen. Waar je ook over wakker ligt, Hij wil je bij de hand nemen en ook jou veilig Thuisbrengen.

Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever.