De profielschets van de te beroepen predikant(e) is nauw verbonden aan het beleidsplan en de profielschets van de gemeente en dient daarom in samenhang gelezen te worden.

We zoeken een confessioneel evangelische predikant(e). Hij/zij leeft en werkt met Gods Woord als fundament; theologisch belijnd; geïnspireerd en geleid in het dagelijks handelen door de Heilige Geest. De predikant(e) gaat de gemeente in woord en daad voor in de vernieuwing van zijn/haar geloofsleven. Hierin staat het versterken van discipelschap centraal: het ontwikkelen van een geestelijke rijpheid en volwassenheid in onze relatie naar God toe (aanbidding), naar onszelf toe (geestelijke volwas​senheid/karaktervorming), en naar de mensen om ons heen (missionair, relaties in de gemeente en impact op de omgeving).

Wat wij zoeken is iemand die….

 • een Bijbelgetrouwe Woordverkondiging voorstaat met Christus als middelpunt;
 • de gemeente helpt om een eigentijdse Bijbelse gemeente te zijn die in de gezindheid van Christus mensen tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus maakt;
 • wil werken aan evangelische vernieuwing van binnenuit, met nadruk op een persoonlijke geloofs relatie, brede liedcultuur en laagdrempelige kerkdiensten en activiteiten;
 • gestalte geeft aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël;
 • met zijn pastorale insteek weet de pastorale werkers (ouderlingen en contactpersonen) te stimuleren en te motiveren.

Wat wij verwachten is dat de predikant(e)

 • zichzelf herkent als herder en leraar van de gemeente;
 • innerlijke stevigheid en kritiek- en stressbestendigheid bezit waarbij sturend omgegaan wordt met veel verwachtingen;
 • empathisch en samenbindend is;
 • vaardigheden bezit om te luisteren, te activeren en te inspireren;
 • in een seculariserende samenleving met de kerkenraad en gemeente koers weet te houden;
 • open, respectvol en liefdevol en oecumenisch gericht in contacten met andere kerken staat;
 • op een inspirerende wijze pastoraal betrokken is met de oudere gemeenteleden;
 • zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen, jeugd en de jonge gezinnen;
 • ervaring heeft in het ambt als predikant(e) binnen een gemeente;
 • midden in de dorpse samenleving leeft en woont in de daarvoor bestemde pastorie aan de Broekemastraat 3;
 • voor een 100% dienstverband beschikbaar is voor de gemeente.

Samengevat: de kerkenraad zoekt geen ‘duizendpoot’, maar een predikant(e) die zich allereerst geroepen weet door de Heer, gedreven door Zijn Geest, de Bijbel aanvaardt als Gods woord en past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp.